Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

Trang Hiện Tại
  1. Trang Chủ
  2. SẢN PHẨM

[] Mặt nạ Blue Aqua (10ea)

(Vận chuyển quốc tế khả dụng)
Visit Store

Mặt nạ Blue Aqua (10ea) (International shipping available)

Mặt nạ Blue Aqua (10ea) (International shipping available)

Thông Tin Cơ Bản
Tên sản phẩm Mặt nạ Blue Aqua (10ea)
Giá bán lẻ ₫613,496
Giá bán ₫429,447
Đánh giá sản phẩm 0
수량 수량증가수량감소
REVIEW 0ea
thời hạn vận chuyển
오후 2시 이전에 주문하시면
1일 후 제품을 만나보실 확률이 84% 입니다.
  • 1일 후 도착 확률84%
  • 2일 후 도착 확률15%
  • 3일 후 도착 확률1%
해당 데이터는 2020년도 8월 총 배송기간에 대한 확률 데이터입니다.

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.

Phân Loại Sản Phẩm
제품 선택

Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
Mặt nạ Blue Aqua (10ea) up down 429447 (  )
Giá(Số Lượng) : 0 (0 Sản phẩm)

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Mua

Ưu đãi

Thanh Toán

제품명  바루랩 블루 아쿠아 마스크
용량 및 중량  30g × 10매입
기능성 화장품 유무  해당없음
제품 주요 사양  모든 피부용
사용기한  제조일로부터 3년, 개봉 후 즉시 사용
사용방법  1. 세안 후 토너를 이용하여 피부를 정돈해 줍니다. 2. 마스크를 꺼내어 간지를 바깥쪽으로 향한 후, 안쪽의 마스크를 눈과 입 주위를 제외한 얼굴 전체에 고르게 밀착시킨 뒤 바깥 면의 간지를 제거합니다.
제조국/화장품 제조업자  대한민국/제품별도표기
화장품 책임판매업자  ㈜비앤케이
품질보증기준  본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 '소비자분쟁해결기준'에 의거하여 보상해 드립니다.
고객센터  1668-4529

Vận chuyển

  • Phương Thức Vận Chuyển : Chuyển phát
  • Khu Vực Vận Chuyển : Trên toàn quốc
  • Phí Vận Chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Thời Gian Vận Chuyển : 1 - 7 ngày
  • 정제수, 부틸렌글라이콜, 글리세린, 판테놀, 1,2-헥산다이올, 피이지-60하이드로제네이티드캐스터오일, 잔탄검, 클로페네신, 다이프로필렌글라이콜, 알란토인, 하이드록시에틸셀룰로오스, 녹차추출물, 생강추출물, 스페인감초뿌리추출물, 오미자추출물, 황련뿌리추출물, 왕귤씨추출물, 소듐하이알루로네이트, 다이소듐이디티에이, 다이포타슘글리시리제이트, 향료, 창포뿌리추출물, 펜틸렌글라이콜, 카프릴릴글라이콜, 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트, 소듐하이알루로네이트크로스폴리머, 포타슘하이알루로네이트, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 들깨잎추출물, 에칠헥실글리세린, 하이알루로닉애씨드

Đổi Trả

1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것

2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것

3. 보관 및 취급 시의 주의사항

   가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 나) 직사광선을 피해서 보관할 것 

4. 눈 주위를 피하여 사용할 것

Hỏi về Sản Phẩm

Đánh Giá

Viết đánh giá của bạn ở đây.

Không có bài đăng.

Viết Đánh Giá Xem Tất Cả

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close

Đã Xem Gần Đây