Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

Trang Hiện Tại
  1. Trang Chủ
  2. SẢN PHẨM

[] Mặt nạ đất sét đen (5ea)

(Vận chuyển quốc tế khả dụng)
Visit Store

Mặt nạ đất sét đen (5ea) (International shipping available)

Mặt nạ đất sét đen (5ea) (International shipping available)

Thông Tin Cơ Bản
Tên sản phẩm Mặt nạ đất sét đen (5ea)
Giá bán lẻ ₫613,496
Giá bán ₫490,797
Đánh giá sản phẩm 0
수량 수량증가수량감소
REVIEW 0ea
thời hạn vận chuyển
오후 2시 이전에 주문하시면
1일 후 제품을 만나보실 확률이 84% 입니다.
  • 1일 후 도착 확률84%
  • 2일 후 도착 확률15%
  • 3일 후 도착 확률1%
해당 데이터는 2020년도 8월 총 배송기간에 대한 확률 데이터입니다.

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.

Phân Loại Sản Phẩm
제품 선택

Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 3 hoặc ít hơn)

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
Mặt nạ đất sét đen (5ea) up down 490797 (  )
Giá(Số Lượng) : 0 (0 Sản phẩm)

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Mua

Ưu đãi

Thanh Toán

제품명  바루랩 블랙 클레이 마스크
용량 및 중량  18g(시트포함) × 5개입
기능성 화장품 유무  해당없음
제품 주요 사양  모든 피부용
사용기한  제조일로부터 3년, 개봉 후 즉시 사용
사용방법  1. 세안 후 토너로 수분을 공급하여 피부결을 정돈합니다.  2. 마스크 시트 얼굴 윗부분의 투명한 비닐을 제거한 뒤 얼굴에 부착합니다.  3. 부착 후 백색 비닐을 제거하고 얼굴 윤곽에 맞춰 밀착시켜 줍니다.  4. 동일한 방법으로 입 부분에 맞춰 아랫부분을 부착하고 시트가 완전하게 건조될  때까지 기다립니다.  5. 30~40분 경과 후 시트가 완전히 건조되면 상, 하 시트를 같이 얼굴 옆 방향으로 부드럽게 떼어냅니다.  6. 시트를 떼어낸 후 가벼운 물 세안으로 피부에 남은 잔여물을 닦아내고 피부를 정돈합니다.
제조국/화장품 제조업자  대한민국/제품별도표기
화장품 책임판매업자  ㈜비앤케이
품질보증기준  본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 '소비자분쟁해결기준'에 의거하여 보상해 드립니다.
고객센터  1668-4529

Vận chuyển

  • Phương Thức Vận Chuyển : Chuyển phát
  • Khu Vực Vận Chuyển : Trên toàn quốc
  • Phí Vận Chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Thời Gian Vận Chuyển : 1 - 7 ngày
  • 정제수, 카올린(200,000ppm), 부틸렌글라이콜, 벤토나이트(34,000ppm), 폴리솔베이트80, 글리세린, 1,2-헥산다이올, 마그네슘알루미늄실리케이트, 화산재, 숯가루, 스테아릭애씨드, 흑색산화철, 마이카, 비스머스옥시클로라이드, 잔탄검, 페녹시에탄올, 트로메타민, 향료, 에틸헥산다이올, 뽕나무열매추출물, 하이드롤라이즈드콜라겐, 에틸헥실글리세린, 나이아신아마이드, 알란토인, 판테놀, 누에추출물, 쇠비름추출물, 뽕나무잎추출물, 할미꽃추출물, 병풀추출물, 한련초추출물, 다이포타슘글리시리제이트, 다이소듐이디티에이, 아데노신

Đổi Trả

1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것

2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것

3. 보관 및 취급 시의 주의사항

   가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 나) 직사광선을 피해서 보관할 것 

4. 눈 주위를 피하여 사용할 것

Hỏi về Sản Phẩm

Đánh Giá

Viết đánh giá của bạn ở đây.

Không có bài đăng.

Viết Đánh Giá Xem Tất Cả

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close

Đã Xem Gần Đây